Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie

 

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie http://bip.wyszkow.kpp.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa http://bip.wyszkow.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:  
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. Niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-18 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Adres do korespondencji KPP w Wyszkowie:
ul. Tadeusza Kościuszki 13
07-200 Wyszków
adres poczty elektronicznej: bip.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl
Osobą odpowiedzialną jest Rosiński Jacek - Specjalista Wydziału Kryminalnego KPP w Wyszkowie, tel. 47 704 62 85
Koordynatorem ds. dostępności osób ze szczególnymi potrzebami jest kom. Piotr Ungrowski - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wyszkowie, tel 47 704 62 33, e-mail:piotr.ungorwski@ra.policja.gov.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 07-200 Wyszków

Wstęp na teren Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie możliwy jest wyłącznie od strony ul. Tadeusza Kościuszki. Punkt wyposażony jest w bramę wjazdową zabezpieczoną rogatką sterowaną ze stanowiska dyżurnego oraz przejścia dla osób pieszych, które umożliwia wjazd na teren jednostki również dla osób niepełnosprawnych. 

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie brak jest miejsca parkowania dostosowanego do zaparkowania przez osoby niepełnosprawne. Jednakże bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie znajdują się 2 miejsca postojowe oznakowane białą kopertą. Z tych miejsc mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, którym po kontakcie telefonicznym z dyżurnym jednostki (tel. 47 704 62 00) zostanie zapewniony wjazd samochodem na teren KPP w Wyszkowie przez bramę od strony ul. T. Kościuszki.

Budynki administracyjne A i B stanowią integralną całość. Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych rampą podjazdową budynku A.  W budynku A komunikacja pionowa dostępna jest windą z poziomu wejścia do budynku. Do pomieszczeń administracyjnych budynku A zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Do budynku B – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych - schody. Budynek A i B nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Garaże i warsztat samochodowy (budynek C i D) – zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (budynki parterowe). Budynki nie został wyposażone w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie nie ma tłumacza języka migowego, natomiast jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Wejście do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu, podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny policjant zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji jednostki Policji.

 

Metryczka

Data publikacji : 21.09.2020
Data modyfikacji : 23.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Rosiński Wydział Kryminalny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Rosiński
do góry