Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków

kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r.(II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II.S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowanie tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania.  Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych ( z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie ralizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 18.12.2008
Data modyfikacji : 16.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Rosiński
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Rosiński Wydział Kryminalny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Rosiński
do góry