Ochrona Danych Osobowych - Przyjmowanie i załatwienie spraw osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwienie spraw osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków

tel. 47 704 62 00
adres e-mail: kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

 

Komendant  Powiatowy Policji w Wyszkowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
ul. Kościuszki 13
07-200 Wyszków
tel. 47 704 62 03
adres e-mail: iod.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej – stanowiącej załącznik do Decyzji nr 41/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21.02.2011 r. z późniejszymi zmianami

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/wolnytekst/4129,dok.html -  INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest dobrowolne.
Nie podanie tych danych uniemożliwi zastosowanie zasady pisemności, określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a tym samym nie będzie możliwe pisemne poinformowanie Pani/Pana o załatwieniu sprawy.

 

 

 

Klauzula informacyjna: informacja dla interesantów.

 

1. Obszary Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie są monitorowane, a obraz podlega rejestracji w Systemie Monitoringu Wizyjnego. Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek (wejście/wyjście) oraz obszar wokół Komendy (chodniki i parking). Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku).

 

2. Jeżeli zamierza Pani/Pan wejść na teren obiektu, koniecznym będzie podanie swoich danych osobowych, które zostaną zapisane w rejestrach manualnych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania spowoduje odmowę udzielenia zgody na wejście Pani/Pana do budynku KPP w Wyszkowie.

 

3. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, jak niżej:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie,

ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków.

 

  • Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie wyznaczył w podległej jednostce:

inspektora ochrony danych,

tel. 47 704 62 03,

e-mail: iod.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony obiektów, osób i mienia KPP w Wyszkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz art. 20a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 45 i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 7 i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Rozporządzenia RM z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

 

5. Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wyraża Pani/Pan zgodę na rejestrację wizerunku, w tym jego przetwarzanie przez KPP w Wyszkowie oraz potwierdza, że znane są Pani/Panu informacje zawarte w niniejszej klauzuli.

 

6. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

7. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie zadań realizowanych przez administratora danych.

 

9. Na zasadach i w zakresie określonym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych (przy czym dostęp nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób), ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania (po ustaniu celu przetwarzania, wówczas gdy jest to technicznie bądź prawnie możliwe do wykonania przez administratora) a także usunięcia danych osobowych (po ustaniu celu przetwarzania). Prawa te mogą zostać ograniczone wyłącznie przez zapisy innych ustaw.

 

10. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza ww. przepisy.

 

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Metryczka

Data publikacji : 06.06.2018
Data modyfikacji : 16.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Marta Gierlicka
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Rosiński
do góry