Ochrona Danych Osobowych - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków

 

Komendant  Powiatowy Policji w Wyszkowie wyznaczył Inspektora ochrony danych. Adres mailowy: jacek.rosinski@ra.policja.gov.pl

Kontakt do Inspektora ochrony danych:

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
ul. Kościuszki 13
07-200 Wyszków
tel. 29-743-62-03
adres e-mail: jacek.rosinski@ra.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

   będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

   nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Marta Gierlicka
do góry